Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økologisk forskning i Europa viser vei

Økologisk landbruk tilbyr mange utviklingsmuligheter innen landbruk, og at erfaringer fra tidligere forskning innen området vil bli brukt i utviklingen av det nye rammeprogrammet for landbruksforskning i EU, «Horizon 2020», sier Europakommisjonæren for forskning, innovasjon og vitenskap, Máire Geoghegan-Quinn.

I slutten av september arrangerte Europakommisjonen og det kypriotiske presidentskapet for EU i samarbeid med EU-gruppa i den internasjonale sammenslutningen for økologisk landbruk (IFOAM) en tredagers konferanse om økologisk og «low-input»-landbruk. Rapporten “A decade of EU-funded, low-input and organic agriculture research (2000-2011)” ble lansert på konferansen. Rapporten gir en oversikt over EU-finansiert forskning innen økologisk landbruk det siste tiåret.

I forordet for rapporten stadfester Maive Rute fra EUs direktorat for forskning og innovasjon at denne type forskning har styrket sammenhengen mellom produksjon av produkter med høy kvalitet i tilstrekkelige mengder og andre økosystemtjenester og leveranser av sunn mat med et minimum av tilførte ressurser. Europakommisjonæren for forskning, innovasjon og vitenskap, Máire Geoghegan-Quinn, skriver i sitt forord at økologisk landbruk tilbyr mange utviklingsmuligheter innen landbruk, og at erfaringer fra tidligere forskning innen området vil bli brukt i utviklingen av det nye rammeprogrammet for landbruksforskning i EU, «Horizon 2020».

Rapporten er inndelt i tre: koordinering og store multidisiplinære prosjekter, politisk støtte og støtte til sektorutvikling. Resultater og erfaringer fra mange internasjonale prosjekter er gjengitt i kortform i rapporten.

I Danmark er det utgitt en tilsvarende rapport om resultatene fra dansk forskning innen økologisk landbruk i tida 2006-2010. Forskningen har vært organisert både i form av nasjonale og internasjonale prosjekt. I forordet skriver fødevareminister Mette Gjerskov at framtidas matproduksjon skal være grønn og bæredyktig. Hensynet til natur og klima er helt sentralt, ikke bare av hensyn til miljøet, men også fordi det ligger muligheter til vekst, arbeidsplasser og økonomi i «grønn» omstilling. Hun mener forskningen har en nøkkelrolle med å hjelpe den økologiske sektor til økt produktivitet og nyskaping.

Rapporten presenterer resultater fra forskningen, disse finnes også i form av rapporter, artikler og nyhetsbrev som er publisert på www.icrofs.dk/danskforskning. Rapporten er utgitt av Internasjonalt senter for forskning i økologisk jordbruk og matvaresystemer, ICROFS. Senteret har et internasjonalt mandat og ledes av personer fra tre danske universitet, to landbruksorganisasjoner og forskere fra fem land. ICROF koordinerer det europeiske forskningsprogrammet CORE Organic, som er et samarbeid mellom 22 land og støttet av EU.

 EU’s generaldirektorat for forskning og innovasjon:

 «A decade of EU-funded, low-input and organic agriculture research (2000-2011)”

Kan lastes ned fra:

 ICROFS: «Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010»

 Kan lastes ned fra  Core Organic 

{F6AA7E35DF5C}

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.