Gjødsel & næring

-Organisk handelsgjødsel til grovfôr

Organisk handelsgjødsel har de siste åra gått ned i pris, og kan være aktuelt å bruke også til økologisk grovfôr. Den billigste typen koster kun 7 kr mer per kilo nitrogen enn fullgjødsel 18-3-15, og gir rask virkning og god meravling.

 

En del økologiske gårdsbruk har for lite tilgjengelig husdyrgjødsel. Da kan man kjøpe inn anna organisk gjødsel. Reglene tillater inntil 17 kg totalnitrogen per dekar og år, dvs sum av egen husdyrgjødsel og anna organisk gjødsel.

Belgvekster i vekstskiftet

Når det skal dyrkes økologiske produkter av høy kvalitet, er det viktig med en god næringsbalanse, og da er vekstskifte grunnleggende. Et fornuftig vekstskifte er forutsetningen for høy utnyttelse av næringsstoffer og redusert fare for tap. Belgvekster skal, så langt som mulig, være med i vekstskiftet for å tilføre plantene nitrogen på en naturlig måte. Nitrogenfikseringa i ei god kløvereng kan tilføre avlinga betydelige mengder nitrogen, og noe av denne næringa har ettervirkning på kommende vekster. Men belgvekster trenger mer enn nitrogen, de er mer krevende enn gras med hensyn til kalktilstand og kalium. pH bør ligge på 6-6,3 på mineraljord og 6,5-7,0 på leirjord, og kaliuminnholdet bør være K-Al>8. Det betyr at jorda generelt må være i god hevd for å utnytte nitrogenfikseringa best mulig. I ei eng med nok næring vil rødkløveren holde seg lenger, noe som lønner seg i forhold til både avling og kvalitet.

I tillegg til belgvekster er det viktig å tilføre jorda husdyrgjødsel som nærer mikrolivet i jorda slik at de kan frigjøre fosfor, kalium, magnesium og mikrostoffer til plantene. Rask nedmolding og god utnyttelse av nitrogenet oppnås ved spredning i fuktig vær, eller ved nedfelling av gjødsla. Vannblanding øker nitrogenutnyttelsen på en god måte, men det halverer mengde kalium og fosfor! Det betyr at det kan bli for lite, spesielt av kalium som er vannløselig og som i liten grad binder seg til jordpartiklene.

 Suppler med organisk handelsgjødsel

På tross av optimal husdyrgjødselhåndtering er det ikke alltid det blir nok. Det kan være vanskelig å få gjødsla leiejord langt fra gården eller beitemark der det er vanskelig å kjøre tankvogn. Da kan det være aktuelt å kjøpe inn pelletert organisk gjødsel som supplement. Denne er stort sett basert på ikke-økologiske ingredienser, og regnes med i den totale mengden på 17 kg nitrogen per dekar og år på gården. Det går greit å spre denne gjødsla i vanlig kunstgjødselspreder.

Marihøne og Binadan er to typer organisk handelsgjødsel som tilbys i Norge. Marihøne produseres hos Norsk Naturgjødsel på Jæren som er et datterselskap under Felleskjøpet Rogaland Agder. Det er to typer å velge mellom; Marihøne (4-1-2) og Marihøne Pluss (8-4-5). Den første er laga av gjødsel fra frittgående konvensjonelle kyllinger, mens den andre består av 89 % kjøttbeinmel iblanda 11 % vinasse. Kjøttbeinmel er rik på nitrogen, fosfor og kalsium, mens vinassen inneholder mye kalium. Forholdet mellom nitrogen, fosfor og kalium i prosent (N-P-K), er 8-4-5. Sammenlikner man med fullgjødsel 18-3-15 og tredobler mengden for å oppnå samme kaliumandel, blir N-P-K i Marihøne Pluss 24-12-15, altså veldig mye fosfor. Det skal gå minimum 21 dager fra spredning av gjødsel med kjøttbeinmel til fôret kan høstes eller beites.

Binadan er ei pelletert gjødsel basert på kyllinggjødsel fra Danmark, blanda med grisebust og vinasse. Det er fire typer som er godkjent i økologisk drift; Binadan 5-2-4, 6-1-12, 8-2-5 og 9-1,5-4, og det er kun den første som bare inneholder kyllinggjødsel. Binadan 6-1-12 er spesielt kaliumrik og passer godt til potet og grønnsaker. Den egner seg også godt på kaliumfattig eng, men faller en del dyrere enn Binadan 5-2-4.

 

Grei pris og god avling

Pelletert organisk gjødsel har de siste par åra gått ned i pris, og de rimeligste typene kan konkurrere med den dyreste fullgjødsla regna på kroner per kilo nitrogen. De organiske typene med mest nitrogen kommer best ut i pris, mens den med mest kalium er mye dyrere. Helgjødsel 18-1-10 er tatt med i sammenlikninga, siden dette er ei blanding av organisk gjødsel og kunstgjødsel. Den kan ikke brukes i økologisk drift.

Tabell: Konvensjonelle og organiske gjødseltyper rangert etter pris per kilo nitrogen.

Type gjødsel

Kr per tonn

Kr per kg nitrogen

Kjøttbeinmel

  450 (sekk), 350 (bulk)

  4,44

Helgjødsel 18-1-10

3850

21,40

Fullgjødsel 18-3-15

4200

23,90

Marihøne Pluss 8-4-5

2500

31,30

Binadan 9,1,5-4

3680

40,90

Binadan 8-2-5

3680

46,00

Marihøne 4-1-2*

2400

60,00

Binadan 5-2-4**

3130

62,60

Binadan 6-1-12

4600

76,70

 

*Marihøne forhandles av Felleskjøpet Rogaland Agder

**Binadan forhandles av janvidar.haug@hotmail.com

Et 3-årig forsøk med ulike typer organisk handelsgjødsel, kompost, helgjødsel og fullgjødsel på konvensjonelt og økologisk beite, viser at gjødsling med 7 kg nitrogen ga meravlinger på 100-150 kg tørrstoff per daa og år alle tre åra på begge typer felt. Marihønegjødsla kom svært godt ut i forhold til meravling, mens Biokomposten koster minst per kg meravling. Helgjødsel og fullgjødsel var noe billigere enn Marihøne per kg meravling. Marihøne Pluss koster 1,5-2 kr ekstra per kilo ekstra tørrstoff i avling. Forsøksresultatene er publisert i årets Forsøksmelding.

Det er en godt anvendt kostnad å øke avlinga for en slik pris, framfor å leie mer jord som må stelles og høstes.  Men - kløveren som er motoren i enga, og optimal utnyttelse av husdyrgjødsla kommer foran innkjøpt, konvensjonell handelsgjødsel sjøl om den er organisk.