Husdyrhald & fôring

Beiteplanlegging

  • Økologisk sauehald - kort innføring

    Val av driftsopplegg, rase, avl, slaktekvalitet, fôring, fôrmidlar, beiteplanlegging, driftsbygningar, innreiing og helse er tema som du kan lese om i denne Bioforsk FOKUS. Forfattarar er Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm alle tre rådgjevarar ved Bioforsk Økologisk.

  • Beiteplanlegging-

    På økologiske bruk kan veksten på graset koma noko seinare i gang om våren enn på konvensjonelle bruk. Dette fordi det er mindre lettløyselig nitrogen tilgjengelig til plantene tidleg på våren. Difor bør ein berekne noko større beiteareal ved økologisk drift.