Husdyrhald & fôring

God dyrevelferd

  • Dyrevelferd-

    God dyrevelferd i økologisk produksjon inneber ikkje berre god helse, men å ta vare på dyra sin eigenart og legge til rette for at dei skal få utfalde seg i samsvar med naturen deira. For å kunne leggje til rette for naturleg åtferd i sauehaldet må ein skaffe seg kunnskap om kva som er normal åtferd for sau som er i sin naturlege biotop.