Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Økologisk birøkt – noe for deg?-

Bier er nødvendige for pollinering av en rekke kulturvekster og dermed svært viktige for vår matforsyning. Honning er dessuten sunt og godt! Starter du med birøkt, bidrar du til å motvirke den skremmende biedøden, som mange land opplever. Nå kan du lære om økologisk birøkt i et hefte fra Norges birøkterlag.

Vi tenker vanligvis på birøkt som honningproduksjon, men bier gjør også en uvurderlig pollineringsjobb for mange av våre kulturvekster, sammen med humler og andre insekter. Økt antall bikuber og birøktere er derfor viktig av flere årsaker. Det er også plass til langt flere bikuber og birøktere med økologisk godkjenning!

Av ca 50 000 bikuber totalt i Norge er i underkant av 1 500 økologiske. Forskjellen mellom konvensjonell og økologisk birøkt er mindre i Norge enn mange andre land fordi restriktiv bruk av medisiner og tilsetting av fremmedstoffer i restproduktet er obligatorisk for all norsk birøkt. Dette er viktige prinsipp også i økologisk birøkt. I tillegg fins spesielle regler for bienes trekkgrunnlag, bruk av økologisk sukker som fôr og håndtering av biene, f.eks er vingeklipping forbudt i økologisk birøkt.

www.norbi.no

Norges Birøkterlag har gitt ut heftet «Introduksjon til økologisk birøkt». Her kan du lære mer om blant annet bikubens oppbygging og plassering, trekkplanter, sverming, sykdommer og sykdomsforebygging, honningbehandling, økonomi og regelverk. Birøkterlaget konkluderer med at omlegging fra konvensjonell til økologisk birøkt vil være enklere i Norge enn i mange andre europeiske land, siden norske birøktere allerede fyller mange av kravene til økologisk birøkt.
De siste årene har det vært flere nyhetsoppslag om at man i mange land opplever en massiv biedød.  I USA har biene i over 30 prosent av bikubene forsvunnet, noe som tilsvarer milliarder av bier. I 2009 regnet den britiske regjeringen ut at opptil 15 prosent av landets honningbier hadde forsvunnet i løpet av en toårsperiode. Det er lansert flere teorier om årsakene til dette, blant annet er neonikotinoider, en gruppe systemiske insektmidler, i søkelyset. De er ekstremt giftige for bier og ett av dem, beisemiddelet klotianidin, har blitt knyttet til omfattende død av bier og ødeleggelse av flere tusen bikuber i Slovenia. Laboratorietester viste at den mest sannsynlige årsaken var klotianidin fra beiset frø.
Mye tyder imidlertid på at biedøden har sammensatte årsaker. I mange land er birøkt «big buisness», og har utviklet seg til et bihold hvor biene lever et stressende liv, fjernt fra deres naturlige adferd. Ensidig kost – f.eks bare pollen fra mandeltrær på store plantasjer i California, transport av kuber i hundrevis av mil flere ganger i året, gjerne i stekende varme, fjerning av naturlig adferd som f.eks sverming, bruk av kjemiske sprøytemidler, stor tetthet av bikuber og dermed effektiv smittespredning vil på ulike vis bidra til biedød. Summen av dette kan bli sykdomsutbrudd og svekkete bisamfunn. I tillegg kan store jordbruksarealer med monokulturer gi dårlig næringsgrunnlag, slik at biene rett og slett dør av underernæring.  
Det er primært USA og land i Sør-Europa som er rammet av biedød. I Norge er det hittil ikke registrert økt biedød. Vi har normale tap av bier om vinteren, lavere enn i f.eks Sverige og Finland. Birøkterlaget mener imidlertid at vi mangler tilstrekkelig med ressurser til å overvåke problemet. Betydningen av insektenes pollinering er spesielt stor for produksjonen av frukt, bær og grønnsaker. Bienes forsvinningsnummer vil kunne få store konsekvenser for mange av verdens avlinger.
Filmen «Queen of the sun» tar for seg biedøden og konsekvensene av den. Men filmen viser også løsninger på problemet og presenterer birøktere over hele verden som driver økologisk birøkt under svært ulike forhold.  
Heftet om økologisk birøkt kan lastes ned

Filmen «Queen of the sun» kan bestilles fra Biologisk-dynamisk Forening:
Se www.biodynamisk.no/utgivelser/ eller ta kontakt med idun.leinaas@biodynamisk.no

Omtale av filmen “Queen of the sun” fins på You Tube:
www.youtube.com/watch?v=FDjU_yejFME