Husdyrhald & fôring

Kraftfôr

Kraftfôr er fôrmidler eller fôrblandinger som har et høgt innhold av energi eller av protein.

Det ligger litt i betegnelsen at kraftfôr, det er ”kraftig” fôr. På engelsk bruker en ordet ”consentrate”, altså konsentrat i direkte oversettelse.

Ulike grupper kraftfôr

De viktigste gruppene kraftfôr er noen av kategoriene som er brukt i fôrmiddeltabellen.  Korn, oljeholdige frø, frø fra belgvekster, melkeprodukter samt produkter fra fisk og marine dyr er de vanligste.

Basert på prinsippene om forsvarlig ressursforvaltning, legges det i økologisk produksjon vekt på å begrense mengden kraftfôr som kjøpes inn og brukes på den enkelte gard. Råvarene som inngår i kraftfôret må tilfredstille regelverket for økologisk produksjon.

 Mindre kraftfôr til drøvtyggere

Siden storfe, sau og geit har gode forutsetninger for å utnytte godt grovfôr, også når de produsere mye, bør en for disse dyreslagene legge opp produksjonen slik at en benytter den evnen de har til å utnytte grovfôr effektivt. Bruk av poteter og rotvekster bør vurderes som et alternativ til kraftfôr.

Enmaga dyr

For de enmaga dyra svin og fjørfe er det færre alternativer til kraftfôr, siden de har begrensa mulighet for å utnytte grovfôr.  For disse dyreslaga er det derfor særlig viktig å vurdere om en kan benytte poteter eller rotvekster som supplement til innkjøpt kraftfôr, eventuelt produsere kraftfôr sjøl.

Dominerende utgiftspost

Kraftfôr er en dominerende utgiftspost i mange husdyrproduksjoner, særlig ved produksjon av svin og fjørfe. Da er det særlig viktig at en

  • passer på å bruke rett type kraftfôr
  • at en unngår å sløse med kraftfôret
  • at en unngår at kraftfôret blir skjemt eller ødelagt ved lagring