Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Stort behov for økologisk korn

35 kommuner på Østlandet og i Trøndelag er involvert i et nasjonalt prosjekt for å øke den økologiske kornproduksjonen.

Behovet for økologisk korn er stort. Rundt halvparten av det økologiske kornet som brukes i Norge importeres. Prosjektene gjennomføres etter den såkalte Re-modellen, etter et pilotprosjekt i Re-kommune. Gjennom lokalt samarbeid mellom landbruksforvaltning, landbruksrådgiving og bondelag skal en øke kunnskapen om økologisk korndyrking blant produsenter og motivere til omlegging. De som ønsker omlegging følges videre opp av rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving. I områder med husdyrprodusenter fokuseres det på mulige samarbeidsløsninger mellom kornprodusenter og husdyrprodusentene. For kornprodusentene vil eng i vekstskiftet og tilgang på husdyrgjødsel kunne bidra til høyere og mer stabile avlinger.

Dette er tredje året det gis midler til slike prosjekter. For 2011 er 450 000 kr er fordelt på 11 prosjekter. Arbeidet er en del av prosjektet «Motivasjon for økologisk kornproduksjon», et samarbeid mellom Bioforsk, Norsk Landbruksrådgiving og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Prosjektet finansieres av Statens Landbruksforvaltning.

- I økologisering av kornproduksjonen reduseres bruken av importerte innsatsfaktorer (gjødsel og plantevern). Vi tar i bruk potensialet som ligger i vekstskifte og optimal utnyttelse av næringsstoffer. I ei tid da gjødsel- og kornprisene varierer mer enn tidligere, er det lurt å skaffe seg erfaringer med mindre bruk av handelsgjødsel. Når det legges om til økologisk må vi dra denne linja helt ut, sier rådgiver i Steinar Lier i Hedmark Landbruksrådgiving

Rådgiving etter Re-modellen betyr at vi knytter kontakt med bønder som har husdyrgjødsel og naboer, som ønsker å få spredd husdyrgjødsel på sine jorder. Det oppfordres til bindende avtaler om utveksling av arealer, husdyrgjødsel og grovfôr.  

Vidar Julien til venstre og Heinrich Jung til høyre i Solør har et Re-modell samarbeid om utveksling av areal, husdyrgjødsel og grovfôr. I midten rådgiver i økologisk kornproduksjon Steinar Lier.
Foto: Camilla Mellomstrand, Norsk Landbruk
   

 

 

 

{F6AA7E35DF5C}