Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Oksene bør luftes

På oppdrag fra Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) har Bioforsk sett på fordeler og ulemper knytta til luftekravet for okser i økologisk produksjon. -Vår konklusjon er at lufting av okser er et positivt dyrevelferdstiltak, men at produksjonsformen må tilpasses det enkelte bruk, sier forsker Lise Aanensen ved Bioforsk Nord Tjøtta.

-Hun understreker at det er viktig at rådgivningstjenesten har oversikt og kommer med de riktige rådene for den enkelte besetningen

Forsker Lise Aanensen har sammen med prosjektleder Britt I. F. Henriksen ved Bioforsk Økologisk gjennomført dette arbeidet. Dette er gjort i forbindelse med at Landbruks- og matdepartementet snart vil fastsette ny økologiforskrift. Forslag til ny forskrift var ute til høring i fjor, og dette vurderingsarbeidet er gjort i forbindelse med denne høringen.

 

Læreboka Økologisk landbruk for Vg3 som kom ut på Tun forlag i 2010 har glade ungdyr ute på lufting på føeste side.

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}

-Kravet til lufting av okser i økologisk husdyrhold er et positivt

dyrevelferdstiltak. Oksene får komme ut i frisk luft, de får større plass og dermed større mulighet for fri bevegelse, sier forskerne ved Bioforsk.

Resultatene norske prosjekt viser at luftegård og større plass har en positiv effekt på oksenes atferd.  Erfaringer beskrevet i internasjonal litteratur tyder også på at tilgang på luftegård eller større plass også er positivt for helse og velferd hos storfe.

Om vi ser på økonomien i produksjonen er det billigere å gi dyrene tilgang på større plass ved å ha luftegård utendørs enn å ha større binger innendørs, konkluderer Aanensen og Henriksen i sin rapport.

De viser til at det finnes flere alternative og gode måter å stalle opp okser på som både tilfredsstiller dyrenes krav til lufting og mulighet for naturlig atferd, uten at det går på bekostning av produksjon og sikkerhet.

Men dette krever tilrettelegging og vilje hos den enkelte gårdbruker og hos næringa, heter det i forskerne sin konklusjon.

De legger til at god dyrevelferd i den økologiske husdyrproduksjonen bør vektlegges sterkere som et salgsargument ut til forbruker.

Som et alternativ til kjøttprodusjon med okser viser Aanensen og Henriksen til beitebasert kjøttproduksjon på kastrater, kviger og kalver som gode alternativer (mye alternativ).  De mener at kjøttproduksjon på kastrater, kviger og kalver gir mulighet for å produsere kjøtt av god kvalitet på en måte som er tilpasset naturens kretsløp og økologiske balanse samtidig som en bidrar til å redusere gjengroing av kulturlandskapet.

-For å øke produksjonen av kastrat -og kalvekjøtt bør kvalitet som mørhet og saftighet premieres i klassifiseringssystemet, sier forsker Britt I.F. Henriksen ved Bioforsk Økologisk

-Målet med økologisk kjøttproduksjon på storfe må være at produksjonen tar hensyn til det økologiske regelverket og IFOAM sine økologiske prinsipper. Produksjonen skal være miljøvennlig og bærekraftig, samt ha fokus på god dyrevelferd.

- Hvilken produksjonsform den enkelte kjøttprodusenten velger avhenger av hva slags ressurser den enkelte produsent/gårdsbruk har tilgang på, understreker de to forskerne.  Kjøttproduksjonen må tilpasses det enkelte bruk, og alle produksjonsformer passer ikke for alle.

Utredningen er et delprosjekt i et større SLF-finansiert prosjekt som skal utrede konsekvenser av økoregelverket for norsk økologisk produksjon og foreslå mulige løsninger.

LENKER:

Rapporten

Regelverksutvalget

Luftegård for okser i økologisk kjøttproduksjon

 

Regelverksutvalget for økologisk produksjon

Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU), er nedsatt av Landbruks- og matdepartementet som et fagråd under Mattilsynet og har blant annet som mandat å vurdere økoregelverket i forhold til norske driftsforhold og rammebetingelser.