Husdyrhald & fôring

Val av driftsopplegg

  • Val av driftsopplegg-

    I økologisk landbruk er det eit mål at drifta skal basere seg mest mogleg på garden sine eigne, lokale og fornybare ressursar. Fôret skal dyrkast utan lettløyseleg kunstgjødsel og kjemiske sprøytemiddel. I husdyrhaldet skal det leggast stor vekt på god dyrevelferd gjennom rett fôring, førebyggande helsearbeid og høve til å utføre naturleg åtferd.

  • Val av rase-

    Dei gamle geiterasane blei slått saman til éin geiterase for mange år sidan, og fram til 1990-åra har vi hatt berre ein geiterase i Noreg – Norsk mjølkegeit. Enno er det denne som dominerer, men import av utanlandske geiter har fått ein del å seie for nisjeproduksjon og kulturlandskapspleie. Val av rase i økologisk produksjon vil vere avhengig av kva drift ein ønskjer.