Husdyrhald & f˘ring

F˘ring og f˘rmidlar

 • -Næringstrong hos gammalnorsk sau

  Det er dei same prinsippa for fôring som gjeld for gammalnorsk sau som for andre sauerasar.

  (24.02.2012)
 • Behov for mineraler og vitaminar-

  Forsøk har vist at det ofte er mangel på ei rekkje makro- og mikromineralar i økologisk dyrka gras på sauegarder. Ein del av behovet vil kunne bli dekka via kraftfôret dersom det er tilsett vitaminar og mineralar.

  (24.02.2012)
 • Fôring av lam-

  Lamma hentar mesteparten av fôret sitt gjennom mjølk frå mora og beite frå innmark og utmark.

  (24.02.2012)
 • Grovfôropptak-

  Tidleg hausting, god gjæringskvalitet, kutting og høg tørrstoffprosent i surfôret vil verke positivt på fôropptaket til sauen.

  (24.02.2012)
 • Proteinfôr til sau og lam-

  Fins det alternativer til bruk av importert soya som råstoff i kraftfôr til sau og lam? Dette spørsmålet var utgangspunkt for et litteraturstudium utført ved Sveriges Lantbruksuniversitet.

  (21.11.2013)
 • Ulike fôrmidlar-

  Beite og innhausta grovfôr er dei viktigaste fôrressursane i saueproduksjon. I økologisk drift er det svært viktig å fokusere på fôrkvalitet. Tilgjengeleg grovfôr må disponerast slik at det beste fôret blir bruka til dyr som har størst behov. Det er viktig å ha oversikt over totalt fôrbehov og kor mykje ein kan dyrke sjølv.

  (24.02.2012)
 • Vinterfôring av søyer-

  Grunnlaget for rett innefôring er at saueflokken er rett gruppert. Dei ulike søyegruppene har ulikt fôrbehov, ulik kapasitet til å ta opp fôr og ulik ete-fart. Yngre søyer kan bli taparar i konkurransen om fôret dersom dei må gå saman med eldre søyer.

  (24.02.2012)
 • Økologisk sauehald - kort innføring-

  Val av driftsopplegg, rase, avl, slaktekvalitet, fôring, fôrmidlar, beiteplanlegging, driftsbygningar, innreiing og helse er tema som du kan lese om i denne Bioforsk FOKUS. Forfattarar er Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm alle tre rådgjevarar ved Bioforsk Økologisk.

  (27.02.2012)