Husdyrhald & fôring

Helse

  • Parasitter

    God helse er ikkje berre fråver av sjukdom, men også det å ha mykje energi og livskraft, god evne til å motstå infeksjonar, parasittangrep, endringar i fôring og miljø, og god evne til å komme seg etter skade. Ein kan forebyggje mange sjukdommar ved god hygiene og reinhald, rett fôring, god beiteplanlegging, godt dyremateriale, driftsløysingar tilpassa dyras naturlege åtferd, god handtering og god kontakt med dyra.

  • Alveld, flått og sjodogg

    Alveld er namnet på ein sjukdom som truleg skuldast forgiftning frå romeplanten eller blårgønnbakteriar, og som gjev leverskade og fotosensibilisering. 

  • Dei vanlegaste sjukdommane hos sau

    Det er viktig å ha litt kunnskap om dei vanlegaste sauesjukdommane, slik at ein kan førebyggje sjukdom og vite når ein må ha veterinærhjelp til behandling. Dette avsnittet er ikkje utfyllande når det gjeld sjukdom, men gjev ein oversikt over dei mest vanlege sjukdommane.