Husdyrhald & fôring

Oppstalling

  • Økologisk sauehald - kort innføring

    Val av driftsopplegg, rase, avl, slaktekvalitet, fôring, fôrmidlar, beiteplanlegging, driftsbygningar, innreiing og helse er tema som du kan lese om i denne Bioforsk FOKUS. Forfattarar er Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm alle tre rådgjevarar ved Bioforsk Økologisk.

  • Utegang

    Dyr som går ute heile året er ein viktig del av kulturlandskapsstellet. I mange høve er det også dyrevelferdsmessig best at dyra får gå ute, men drifta må vera forsvarleg og innanfor rammene som regelverket set.

  • -Driftsbygningar og innreiing

    Driftsbygning og innreiing til sau skal vere tilpassa dyra sine behov og naturlege åtferd. Dette for å kunne oppnå god helse og dyrevelferd i besetninga.