Husdyrhald & fôring

Dyrevelferd

God dyrevelferd er grunnleggjande i økologisk produksjon. Den internationale paraplyorganisasjonen IFOAM har satt ned fire felles prinsipp for økologisk produksjon (www.ifoam.org).


Eit av dei overordna prinsippa er helseprinsippet. Her blir det poengtert at økologisk landbruk skal bevare, sikre og fremje helsa til både dyr og menneske. Helse er ikkje berre fråvær av sjukdom, men å bevare og sikre fysisk, psykisk og sosial trivsel og økologisk balanse. Førebygging av sjukdom er sentralt. Eit av dei andre overordna prinsippa er økologiprinsippet. Økologisk landbruk skal arbeide med dei økologiske systema og etterlikne dei. Ein bør derfor arbeide for å få til ein produksjon der dyra kan utfalde seg i samsvar med den naturen dei har.

 • -Fakta om økologisk mat og dyrevelferd?

  Bioforsk Økologisk støtter Dyrevernalliansens arbeid for bedre dyrvelferd, og ble også bedt om å gi innspill til et «faktaark» som har skapt stor oppmerksomhet. Dessverre ser vi at våre innspill ikke er tatt hensyn til, og at det både er faktiske feil og en vinkling som ikke bidrar til å bedre dyrevelferden verken innen økologisk eller annen produksjon. Regelverket for økologisk husdyrhold tar større hensyn til dyrevelferd, selv om det for noen dyrearter ikke er så store forskjeller.

  (10.03.2014)
 • -Naturleg åtferd

  I økologisk husdyrproduksjon legg ein stor vekt på å leggje til rette for at dyra skal kunne utøve naturleg åtferd. Men kva er naturleg åtferd? Om ein tenkjer på at ein i økologisk landbruk skal etterlikne økologiske kretsløp og ha naturen som mal, vil naturleg åtferd kunne definerast som den åtferda som eit dyr normalt utfører i ein for arten naturleg biotop.

  (29.02.2012)
 • God dyrevelferd-

  Kva som skal til for at eit dyr har eit godt liv, og kva dyrevelferd betyr i praksis, vil variere, avhengig av kva etisk tilnærming ein har

  (19.01.2012)
 • Etikk og moral-

  Etikk er den norma som eit individ legg til grunn for orda og handlingane sine. Det dreier seg om kva vi synest er godt og vondt eller rett og feil i livet.

  (24.02.2011)
 • Innfallsvinklar til dyrevelferd-(03.02.2011)
 • -Korleis måle dyrevelferd

  Fleire reiskapar er utvikla for å vurdere dyrevelferda. Ulike sjekklister for velferdsvurderingar er laga, ofte med tanke på sertifisering eller kontroll. I Austerrike er det utvikla eit system som gir poeng ut frå korleis omgivnadene til dyra er (Animal Needs Index, ANI-35L). I tillegg er det teke inn nokre punkt på dyrebaserte parametrar. Det vil seie det som kan målast fysisk på dyret og ut frå åtferda til dyret.

  (03.02.2011)
 • Økologiske verdiar(03.02.2011)
 • Etiske teoriar-(03.02.2011)
 • Melkekyr med horn i løsdrift-

  Forskningssenteret for økologisk jordbruk (FiBL) i Sveits har laget en rapport om tilpasninger, plassforhold og innredning for melkekyr med horn i løsdrift.

  (18.05.2012)