Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-”Sov, du vesle spire ung – ennå er det vinter …”

Nå er det tid for å skolere seg til en ny vekstsesong. Det kan bety lesing av fagstoff om plantehelse og plantevern i økologisk landbruk. Her får du tips om litteratur om emnet. På internett har du tilgang til mye av dette nyttige lesestoffet.

Overskriften er første linja i en sang sikkert mange kjenner. Teksten i denne sangen kan minne oss om at under snøen fins det ulike skadegjørere, ikke minst  ugras, og at vi vinterstid kan forberede vekstsesongen, blant annet med å lese og lære hvordan vi skal regulere disse skadegjørerne.

Hovedprinsippet i økologisk plantevern er å forebygge skade, og for mange skadegjørere vil dette ofte være tilstrekkelig. Før oppstart av en økologisk produksjon er det derfor lurt å lære om ugras, sjukdommer og skadedyr for den kulturen som skal dyrkes. Da kan en danne seg et bilde av hovedutfordringene i kulturen, og hvordan valg av strategi mot en skadegjører også kan virke inn på andre problemer.

Kjell Mangerud har skrevet et flott veiledningshefte om pløying. Dette er grunnleggende kunnskap for alle som driver landbruk og helt nødvendig for å lykkes med økologisk drift. Vellykket jordarbeiding danner grunnlaget for god ugrashandtering. Pløying er dessuten et direktetiltak mot ulike typer ugras. Heftet omfatter beskrivelse av plogen og innstilling av denne, og hvordan pløye best mulig. Mangerud har lang erfaring med både pløying og kunnskapsformidling, så dette er et hefte mange vil ha glede av!

Høymole - spiredyktig (Foto: Thomas Cottis)
Høymolefrø: Foto Tommas Cottis

{F6AA7E35DF5C}

 

Heftet ”Veien til bedre pløying” kan lastes ned. Heftet kan også bestilles fra Høgskolen i Hedmark: bibliotek.luna.hihm.no

www.agropub.no har stoff om plantehelse og plantevern, både på praktisk og mer overordna nivå. Ugrasdelen inneholder blant annet avsnitt om de enkelte ugrasartene og om direkte tiltak for regulering av ugras. Her finner du også lenke til det svenske Jordbruksverkets hjemmeside om ugras i økologisk landbruk, hvor det fins nedlastbare hefter om ulike ugrasarters biologi og kjemifri regulering av disse.                                                                  Les om ugras på Agropub: www.agropub.no/id/1700

Nå kan du dessuten lese alle fire bindene i Bioforsk Plantehelse sin serie om plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Den første boka gir en oversikt over plantevern innen driftsformen, samt de ulike skadegjøreres biologi. Aktuelle forebyggende og direkte tiltak er også tatt med. De tre andre bøkene inneholder mer anvendt stoff med praktiske dyrkingsråd for viktige ett- og flerårige kulturer.

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk:

Bind 1 Bakgrunn, biologi og tiltak

Bind 2 Grønnsaker og potet

Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster

Bind 4 Frukt og bær

Bøkene kan lastes ned fra: www.agropub.no/id/7682

Bøkene kan også bestilles fra Bioforsk plantehelse, Høgskoleveien 7, 1432 ÅS, plantehelse@bioforsk.no

Prosjektet Fagforum korn er et samarbeid mellom ulike Bioforsk-avdelinger og Norsk Landbruksrådgivning, hvor et av målene er god faglig formidling gjennom en nettbasert fagdatabase. På nettsidene fins også stoff om økologisk korndyrking generelt og plantevern i slike kulturer spesielt. Gå inn på sidene med faglitteratur: www.kornforum.no/fagartikler.

Lykke til med lesinga – og med plantevernet i den økologiske dyrkinga!

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.