Emne

Økologisk vekstskifte med i nytt langvarig dyrkingsforsøk

Nå planlegges et langvarig feltforsøk for fire jordbruksøkosystem i Sverige. Økologisk og konvensjonell drift er med i forsøket, foruten agroforestry og et vekstskifte med flerårige kornarter. Systemforsøkene plasseres på to av de ni feltforskningsstasjonene som tilsammen utgjør SITES.

Sist endret: 22/05/2015 10:07 Les mer

Økologisk mjølkeproduksjon på Tingvoll gard

Gardbruker Anne de Boer har kyrne ut på beite etter mjølking. Foto: Anita Land

På Tingvoll gard på Nordmøre har det vært drevet økologiske mjølkeproduksjon siden slutten av 1980-tallet. Drifta har gradvis endret seg, nytt fjøs er bygd og flere kyr melker mer enn før. Data fra mjølkeproduksjonen fra 1991 til 2013 er nå samlet i en rapport utgitt av Bioforsk.

Sist endret: 21/05/2015 14:58 Les mer

Hvilken betydning har økologisk landbruk for ulike samfunnsgoder?

Danske forskere og eksperter arbeider nå med dette spørsmålet. En vitensyntese skal samle kunnskapen som fins om dette. Vitensyntesen skal utgis til høsten, men nå foreligger et hefte med foreløpige konklusjoner fra arbeidet.

Publisert: 08/05/2015 08:45 Les mer

Livsløpsanalyser (LCA) er ikke tilstrekkelig utviklet

Livsløpsanalyser (LCA) er ikke tilstrekkelig utviklet som metode for å kunne brukes i sammenligninger mellom økologisk og konvensjonell produksjon for å avgjøre hvilken av driftsformene som er best for miljøet. Dette hevder sveitsiske forskere, som har vurdert 34 vitenskapelige arbeider hvor LCA ble brukt til å sammenligne økologisk og konvensjonelle produkter.

Sist endret: 27/04/2015 10:20 Les mer

Jord og avlinger på Tingvoll gard

Foto: Anita Land

Omfattende registreringer av jord, avlinger og næringsbalanser har blitt utført på Tingvoll gard siden 1991. Dette gir et unikt tallmateriale av økologisk drift under norske forhold. Bioforsk har utgitt en rapport som beskriver endringer i drifta av garden i denne perioden, og dessuten tall for avlinger, jordanalyser og næringsbalanser.

Sist endret: 22/04/2015 14:49 Les mer

Ny viten om økologi

Foto: Anita Land

Dette er tittelen på ei dansk bok med resultater fra nyere forskning innen økologisk landbruk, som nettopp er utgitt. Resultater fra både nasjonale og internasjonale prosjekter presenteres i boka. 

Sist endret: 16/04/2015 09:51 Les mer

Nye kilder til proteinfôr for fjørfe

Foto: Liv Birkeland

Prosjektet OrganoFinery prøver ut om bioraffinering av belgvekster eller oljereddik kan gi proteinfôr til fjørfe, samtidig som husdyrløse gårder får tilført gjødsel og kan produsere energi. Småskala forsøk i det danske prosjektet har vist at slikt fôr kan ha en gunstig aminosyresammensetning.

Sist endret: 15/04/2015 09:29 Les mer

Gulrotproduksjon- agronomi og økonomi

Økologisk gulrot er etterspurt og kan dyrkes over store deler av landet.

Sist endret: 30/03/2015 12:35 Les mer

Råtnerest som gjødsel

Hvordan kan vi bruke rånerest fra biogassanlegg i økologisk landbruk uten å få uønskede stoffer i miljøet?

Biogassproduksjon gir også en råtnerest, som kan brukes som gjødsel. Foruten næringsstoffer som nitrogen og fosfor kan råtneresten inneholde uønskete stoffer, avhengig av hva slags råstoff som brukes i produksjonen. På oppdrag fra Mattilsynet har Bioforsk utgitt en rapport om muligheter og begrensninger for bruk av råtnerest fra biogassanlegg som gjødsel i økologisk landbruk.

Sist endret: 30/03/2015 11:15 Les mer

Plantevernpreparater tillatt i økologisk landbruk

Foto: Kari Bysveen

Direkte planteverntiltak kan være nødvendige i økologisk drift. Noen plantevernmidler er tillatt, disse har naturlig opphav og ulik virkning. Godkjenning av slike midler er underlagt norsk og internasjonalt regelverk. Krav om redusert kjemikaliebruk generelt i landbruket aktualiserer utvikling av flere slike midler.

Sist endret: 26/03/2015 14:43 Les mer
Nyhetsarkiv